STRONA GŁÓWNA     SUKNIE ŚLUBNE GDYNIA     SKLEP ON-LINE     DODATKI     PRZYMIARKI     O MNIE     KONTAKT     FACEBOOK    
REGULAMIN ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ INTERNET

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin świadczenia usług określa warunki zamówienia, zakupu, płatności i dostawy towarów online przez stronę whitelovers.pl "White Lovers" Aleksandra Trzeszan Golenia, ul. Sandomierska 2 81-505 Gdynia NIP 9581541706 a politykę prywatności zamawiających.

1.2 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.03.2019

II. DEFINICJE

2.1 Sprzedawca/ Sprzedający- oznacza „White Lovers" Whitelovers.pl prowadzony przez White Lovers Aleksandrę Trzeszan Golenia, ul. Sandomierska 2 81-505 Gdynia, NIP 9581541706 tel. 514 64 74 74, kontakt@whitelovers.pl

2.2 Kupujący- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która dokonuje zakupu towaru/ów w „White Lovers”

2.3 Konsument- osoba fizyczna dokonująca zakupu w „White Lovers”, jeśli zakup nie jest związany bezpośrednio z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4 Dostawca- firma kurierska lub Poczta Polska w zakresie, w jakim dokonuje dostawy zamówionego przez Kupującego towaru,

2.5 Towar(y)- oznacza artykuły- suknie ślubne marki White Lovers Aleksandra Trzeszan Golenia szyte na miarę przez Sprzedawcę

2.6 Cena- wartość Towaru brutto (z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT) przypisana do każdego Towaru na Stronie internetowej, nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru do miejsca oznaczonego przez Kupującego,

2.7 Dni robocze- oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

2.8 Regulamin- oznacza Regulamin Świadczenia usług online przez whitelovers.pl „White Lovers”

2.9 Dzień zapłaty- oznacza dzień wpływu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.

2.10 Formularz Zamówienia- Formularz Zamówienia Przez internet wysyłany Sprzedawcy drogą mailową. Będący podstawą zamówienia Towaru szytego na miarę.

III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

3.1 Złożenie zamówienia jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości na kontakt@whitelovers.pl

3.2 Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, wysłanego kupującemu w mailu zwrotnym. W formularzu zamówienia należy:

a) Dokonać wyboru towaru (nazwa modelu sukni),

b) Dokonać wyboru koloru podszewek (ivory/ ivory i cielista)w górnej i dolnej części sukni

c) Wypisać wymiary sylwetki potrzebne do realizacji zamówienia

d) Określić rozmiar obcasa lub jego brak,

e) Określić adresu dostawy towaru,

f) Potwierdzić zapoznanie się z regulaminem zakupu i złożenie zamówienia

3.3 Po złożeniu zamówienia w postaci Formularza Zamówienia, Sprzedawca przesyła Kupującemu dane do przelewu na konto firmowe i oczekuje na wpłatę 100% wartości zamówienia w terminie do 7 dni roboczych.

3.3 Zamówienie oraz dalsza korespondencja drogą poczty elektronicznej powinna każdorazowo zawierać wskazanie imienia i nazwiska Kupującego. Strony ustalają, że korespondencja e-mail odbywała się będzie jako kontynuacja odebranych przez strony wiadomości, z zachowaniem dotychczasowej treści korespondencji.

3.4 Sprzedawca odpowiada na kierowaną do niego korespondencję w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych. Poza okresem urlopowym, o którym Kupujący jest informowany na stronie whitelovers.pl oraz przy próbie kontaktu mailowego.

3.5 Złożenie zamówienia przez internet możliwe jest 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z wyłączeniem okresów awarii systemu teleinformatycznego oraz jego przebudowy i konserwacji.

3.6 Informacje podane na stronie „White Lovers” whitelovers.pl stanowią ofertę w rozumieniu przepisów ustaw Kodeksu cywilnego, przy czym warunki umowy sprzedaży określa Regulamin Zakupu, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.

3.7 Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego wiadomością poczty elektronicznej przesyłaną na adres Sprzedawcy pod warunkiem dostępności Towaru lub materiałów w magazynie.

3.8 Realizacja zamówienia następuje w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty przez Kupującego, przy czym w razie niemożliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę, z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny (zwłaszcza, iż Sprzedawca w większości przypadków szyje towar po złożeniu zamówienia) Sprzedawca w terminie 14 dni od zawarcia umowy (złożenia zamówienia), zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną, a ponadto zawiadomi o tym Kupującego.

3.9 W przypadku niedostępności Towaru lub materiału w „White Lovers” whitelovers.pl, które uniemożliwiały będą realizację zamówienia Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego, a ponadto w terminie 14 dni od zawarcia umowy (złożenia zamówienia), zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.

3.10 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia z materiałów zbliżonych do Towaru określonego w zamówieniu, jednak nie niższej jakości niż Towar zamówiony.

3.11 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, gdy sprowadzenie Towaru byłoby niemożliwe, wiązało się z nadmiernymi kosztami lub długim okresem oczekiwania. Wówczas w terminie 14 dni od zawarcia umowy (złożenia zamówienia), zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną, o czym poinformuje Kupującego.

3.12Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Kupującego oświadczeń woli o treści:

a) jako Kupujący w Sklepie internetowym zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

b) dobrowolnie przystępuję do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu,

c) oświadczam, że dane osobowe podane przeze mnie w formularzu rejestracji są zgodne z prawdą, a także zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów za podanie danych nieprawdziwych,

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych za pomocą formularz rejestracji przez Administratora, wyłączenie dla celów prawidłowego wykonywania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawartej przez strony na zasadach wynikających z Regulaminu i innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

IV. SZYCIE NA MIARĘ

4.1 Sprzedawca oferuje możliwość zakupu Towaru uszytego tylko na miarę.

4.2 Uszycie na miarę następuje według wymiarów podanych przez Kupującego w formularzu zamówienia.

4.3 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie wymiarów przez Kupującego.

4.4 Ze względu na indywidualny charakter zamówienia szytego na miarę realizacja tego zamówienia możliwa jest jedynie poprzez płatność 100% wartości zamówionego Towaru, przed przystąpieniem do jego realizacji.

5.5 Towary szyte na miarę nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

5.6 Realizacja zamówienia, w przypadku Towaru szytego na miarę następuje w terminie 14 dni od dnia Zapłaty.

5.7 Istnieje możliwość szybszej realizacji zamówienia, jeżeli Sprzedawca potwierdzi Kupującemu nowy, możliwy termin realizacji, ze wskazaniem konkretnej daty.

V. CENY

5.1 Ceny Towarów podane na stronie internetowej „ White Lovers” whitelovers.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek.

5.2 Cena Towaru jest wiążąca od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.

5.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian Cen Towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz ich odwoływania.

5.4 Powyższe uprawnienia nie mają wpływu na Ceny Towarów w przypadku zamówień złożonych przed datą zmiany Ceny oraz warunków akcji promocyjnych i wyprzedaży.

VI. SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY  

6.1 Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Kuriera lub za Poczty Polskiej zwanych w regulaminie dostawcami.

6.2 W przypadku odbioru osobistego Towaru przez Kupującego, odbiór możliwy jest po wcześniejszym telefonicznym lub drogą wiadomości e-mail, potwierdzeniu możliwości odbioru przez Sprzedawcę.

6.2 W przypadku realizacji dostawy krajowej przez Dostawców koszty przesyłki wynoszą 20 zł po dokonaniu 100% płatności i zaksięgowaniu jej na koncie Sprzedającego.

6.3 Dostawa międzynarodowa jest możliwa, jednak odbywa się po indywidualnej wycenie zgodnie cennikiem Dostawy dla poszczególnych stref dostawy.

6.4 Realizacja Dostawy następuje:

a) w przypadku przesyłki krajowej, na następny dzień roboczy od dnia zrealizowania zamówienia,

b) w przypadku przesyłki międzynarodowej w terminie od 4 do 10 dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia.

6.5 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji dostawy przez Dostawcę, za wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych powszechnie obowiązującym prawem.

VII. SPOSOBY PŁATNOŚCI

7.1Sprzedawca przyjmuje płatności realizowane:

a) przedpłatą,

b) przelewem tradycyjnym

7.2W przypadku płatności w formie przelewu tradycyjnego realizacja zamówienia następuje pod warunkiem wpisania Imienia i Nazwiska w tytule przelewu.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1 Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu w przypadkach określonych w art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumenta, w tym w szczególności w przypadku Towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu i ściśle związanych z jego osobą, a zwłaszcza Towarów szytych na miarę, a także Towarów szytych na specjalne zamówienie Kupującego

IX. REKLAMACJE

9.1 Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego wobec Kupujących będących Konsumentami Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową.

9.2 W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w ustawie Kodeksu cywilnego.

9.3 Zgłaszając reklamację Kupujący zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu, potwierdzającą zakup Towaru na adres: White Lovers Aleksandra Trzeszan Golenia, ul. Sandomierska 2 Gdynia 81-505 tel. 514 64 74 74

9.4 Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

9.5 Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

9.6 Sprzedawca wymienia lub naprawia Towar po uwzględnieniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej rozpatrzenia.

9.6 Kupujący nie ma możliwości odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 8.1

X. DANE OSOBOWE

10.1 Administratorem Twoich danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Serwisu, jest White Lovers Aleksandra Trzeszan Golenia prowadząca działalność pod firmą White Lovers Aleksabdra Trzeszan Golenina, ul. Sandomierska 2, 81-505 Gdynia Nip 9581541706 szke Chalimoniuk, al. Lipowa 100, 84-240 Reda To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. Kontakt z Administratorem w kwestii ochrony danych osobowych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@whitelovers.pl Twoje dane uzyskaliśmy od Ciebie- zostały nam przekazane w formularzu zamówienia. Pamiętaj, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć usługi.

10.2Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

I. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy sprzedaży towaru - podstawa prawna art. 6 ust. 1 b RODO;

II. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawianie i przechowywanie rachunków oraz dokumentów księgowych; udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa;

III. Państwa dane możemy wykorzystywać również dla potrzeb marketingu bezpośredniego, jednakże w takim przypadku zawsze przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu;

10.3 Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

I. przez czas wykonania obowiązków np. wystawienia rachunku;

II. przez czas w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe;

III. przez czas w którym możemy ponieść konsekwencje prawne

10.4 Podstawą przetwarzania danych jest ta właśnie umowa. Twoich dane osobowych nie przetwarzamy w innych celach, przekazujemy je jedynie podmiotom, których przedmiotem działalności jest dostarczanie do Państwa przesyłek, ewentualnie usługodawcom obsługującym funkcjonowanie Serwisu w tym zapewniającym hosting oraz podmiotom świadczącym na Naszą rzecz usługi księgowe. Danych nie przekazujemy i nie przechowujemy w Państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10.5 Pamiętaj, że w każdej chwili możesz cofnąć każdą udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Możesz to zrobić wysyłając email lub przesyłając wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność wcześniejszego (przed cofnięciem zgody) przetwarzania Twoich danych.

10.6 Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

• trwania umowy i do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń,

• przez okres niezbędny dla celów podatkowych,

• okres trwania gwarancji/rękojmi;

10.7 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;

- Prawo uzyskania kopii danych;

- Prawo do sprostowania;

- Prawo do usunięcia danych;

- Prawo do ograniczenia przetwarzania;

- Prawo do przenoszenia danych;

- Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;

- Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych;

- Prawo wycofania zgody;

- Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.8 Administratorem danych osobowych jest White Lovers Aleksandra Trzeszan Golenina

10.09 Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

10.11 Kupujący wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do „White Lovers" oraz danych osobowych w celu przesyłania wiadomości e-mail, a także w celu realizacji umowy w szczególności realizacji Dostawy i realizacji płatności za Towar.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i w umowie z Kupującym zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny, przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

11.2 Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzane będą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

11.3Sprzedawca poinformuje Kupującego o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenia jego tekstu jednolitego na stronie internetowej „White Lovers” whitelovers.pl

11.4 W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian w Regulaminie są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia przez Sprzedawcę.

Uwaga : Jeżeli masz jakiekolwiek pytania napisz do nas na maila kontakt@whitelovers.pl Pomożemy Ci w wyborze i doradzimy.

Wszystkie suknie szyjemy na twój wymiar.